Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКО-НАРОДНАТА БОРБА, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

ДА ЗАСИЛИМ БОРБАТА СРЕЩУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ЗА ЕВРОПА НА НАРОДИТЕ И НА СОЦИАЛИЗМА!

„Инициативата на комунистическите и работническите партии за изучаване и разработване на европейски въпроси и координация на тяхната дейност“, създадена през октомври 2013 година от 29 комунистически и работнически партии, утвърди следната Декларация, адресирана до работническата класа, до народите на Европа.

Трудещи се, самонаети, занаятчии, бедни селяни, жени, младежи, пенсионери, хора с ограничени възможности,


Ние, комунистическите и работническите партии, подписали тази декларация, се обръщаме към вас по повод изборите за Европарламент, които ще се проведат през 2014 година.

Реалната действителност доказва, че ЕС, европейският империалистически център, никога не е изразявал интересите на народите. Винаги е бил инструмент на европейския едър капитал за повишаване на неговите печалби и за осигуряване на неговото господство. Той не може да бъде реформиран в радикална насока и не може да стане положителен за народните интереси. Очакванията за промени в полза на народите, чрез промяна в председателството на Еврокомисията, който се култивират от различни сили са заблуда.


Народите имат интерес да се борят за промяна на положението и на съотношението на силите, за Европа на социализма, която ще гарантира правото на труд, социалните и пенсионните права, доходите и бъдещето на трудовите хора.
Нашите партии защитават вашите интереси, защитават интересите на работническата класа, на народните слоеве, правата на младежта. Ние се борим срещу безработицата, срещу налаганите от буржоазните правителства и Европейския съюз антинародни мерки, срещу намаляването на заплатите и пенсиите, срещу лишаването на трудещите се от трудови, социални и осигурителни права; против комерсиализацията на здравеопазването, образованието, системите за социално осигуряване, против разрушаването на околната среда, против ликвидацията на демократични права и свободи. Ние се борим срещу ЕС, който се опитва да преодолее кризата за сметка на народите. Осъждаме антикомунизма, репресиите, ограничението на суверенните права.


Нашите партии поддържат борбата на трудещите се и на безработните:


- за правото на пълна и стабилна заетост,
- за увеличаване на заплатите и пенсиите,
- за държавно и безплатно здравеопазване, образование, социално осигуряване,
- за демократични трудови права права на трудовите обекти,

- за правата на трудещите се мигранти,

- за подгрепа на бедните и средните земеделци,

- за ефективното опазване на околната среда, която става жертва в полза на  печалбите  на едрия капитал.

  • Осъждаме империалистическите войни и интервенции. Ние се борим за мир, за премахване на всички американо-натовски бази, заставаме срещу НАТО, срещу „Партньорството в името на мира“ и европейските военни формации, срещу участието в империалистически войни и интервенции.
  • Ние се борим срещу тоталната атака, която се усилва сега в условията на капиталистическа криза, криза на свръхпроизводството и свръхнатрупване на капитали.
  • Ние сме силидарни с работническите и народните семейства, преживяващи трагичните последствия от капиталистическата криза, която драматично влошава положението на работническата класа, на народните слоеве.
  • Ние подкрепяме борбата на народите от страните-членки на Евросъюза от Източна Европа, които преживяват болезнените последствия след влизането на техните стани в ЕС.

 

Ние призоваваме работническата класа и народите:

 

  • Да разгърнат борба за решаването на всички народни проблеми, да засилят отпора срещу атаките на буржоазията, на правителствата и партиите, обслужващи нейните интереси.
  • Да засилят борбата срещу Европейския Съюз – съюз на капитала, накърняващ правата на народите.
  • На изборите за Европейски Парламент на 25 май 2014 година да подкрепят по всички възможни начини борбата на комунистическите и работническите партии, осъждащи ЕС и неговата политика. Да отслабят партиите, които подкрепят ЕС, пропагандират  и отстояват безалтернативността на членството в Евросъюза.

Една такава позиция ще даде нови сили на борбата на народите в цяла Европа.

Хората на труда, народите ще могат да се борят от по-добри позиции.

Европейският Съюз не служи на народите! Служи на плутокрацията, на милиардерите, на богатите. Изразява интересите на монополите, концентрацията и централизацията на капитала, засилва своите функции като империалистически, икономически, политически и военен блок в разрез с интересите на работническата класа и народните слоеве.

Народите са заинтересовани да се противопоставят на манипулациите от страна на ЕС, на неговите механизми, правителства и партии.Те обещават, че ЕС може да гарантира правото на труд, да гарантират трудовите и социално-осигурителните права. Те искат да убедят хората в това, че могат да им предоставят по-високо равнище на живот. Това е голяма лъжа!

Нека си спомним събитията и фактите! В ЕС има 30 милиона безработни, постоянно се увеличава временната заетост, бедността. Разрушава се бъдещето на новото поколение. Работническата класа и народните слоеве се лишават от елементарни права. Унищожава се дребното селячество, конкуренцията на монополите задушава самонаетите, засилва се неравенството и дискриминацията по отношение на жените. Безчовечно се преследват и малтретират мигрантите.


Арсеналът на антинародните мерки в ЕС се допълва постоянно. „Пактът за стабилност“, „Засиленото икономическо управление“ и други антинародни мерки, които се въвеждат, влошават още повече болезненот състояние на европейските народите.
„Общата политика за сигурност и отбрана“ е опасен инструмент за започване на войни и интервенции, поставен на служба на империалистическата агресивност. Движеща сила на капиталистическото обединение са интересите на европейските монополи. ЕС непрекъснато се развива в реакционна антинародна посока. По този начин, очевидно е, че нито междудържавния капиталистически съюз, нито Европейската Централна Банка могат да станат положителни фактори за народните интереси, както твърдят европартиите, подкрепящи стратегията на ЕС. Също така ЕС не може да стане противове на НАТО и САЩ, както твърдят всякакъв вид защитници на този вълчи съюз. В ситуациятя на на засилваща се междуимпериалистическа конкуренция ЕС тясно си сътрудничи с НАТО и САЩ срещу народите, за контрол над пазарите и за поделянето на плячката.

 

Ние, комунистическите и работническите партии, подписали тази декларация:


Отбелязваме, че атаките на капиталистите са единни и засягат не само държавите с високо ниво на задлъжнялост, държавите, които се намират в стадий на рецесия. Те засягат всички страни-членки на ЕС, а също и останалите държави, разположени върху Европейския континент, и на тази основа е необходимо да се засили общата борба на комунистическите партии и на народите, необходимо е да се развие солидарността с борбата на трудещите се от цяла Европа, от цял свят.

Подчертаваме, че съществува друг път за развитие пред народите. Чрез борбата на трудещите се се разкрива перспективата за една друга Европа. Европа на народното благоденствие, на социаления прогрес, на демократичните права и равноправното сътрудничество. Европа с мир и социализъм. Отстояваме суверенното право на всеки народ за избор своя път на развитие, включително правото на освобождение от оковите на ЕС, на НАТО и всеки друг империалистически съюз и организация, а също така да се бори за социалистически път на развитие.

Това е единственният реален отговор на организираната заблуда на народите. Това е единственният, от гледна точка на народните интереси, реален отговор на така наречения евроскептицизъм, но и отговор на всякакъв вид националистическите, фашистки и нацистки партии, стремящи се да използват народните страдания, за да укрепят своите позиции и да станат авангард на диктатурата на монополите.
Те, както и системата, която ги подхранва, разпространяват реакционни, изопачаващи историята теории, отъждествяват на нацизма и комунизма, а също така сеят антикомунизъм.

Каниме работническата класа и народите на Европа да откликнат на призива на комунистическите и работническите партии.

Отслабете силите, подкрепящи ЕС! Подкрепете комунистическите и работническите партии, вдъхвайки сила на себе си!

НЕ на Европейския Съюз на монополите, на капитала и на войните!
За Европа на благосъстоянието на народите, на мира, на социалната справедливост и на демократичните права. За социалистическа Европа!