Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

18 KASIM 2023 CUMARTESİ GÜNÜ ATİNA’DA YAPILAN KOMÜNİST PARTİLERİNİN “AVRUPA KOMÜNİST HAREKETİNİN” KURULUŞ TOPLANTISINDA YKP’NİN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sevgili yoldaşlar,

"Avrupa Komünist Hareketinin" kuruluş toplantısı için siz Komünist Partilerin temsilcileri bugün Atina'da bulunmaktasınız.

Size hoş geldin diyor ve ülkenizdeki halk tabakası ve işçi sınıfının çıkarları uğruna partilerinizin verdiği mücadelede sizlere başarılar diliyoruz.

Yeni Demokrat hükümetinin, sosyal demokrat partileri PASOK ve SYRİZA'nın yanı sıra faşist ve aşırı sağ oluşumların da rızasıyla uyguladığı halk karşıtı politikasına karşı, Partimizde ve işçi-halk hareketinin mücadelesinde ifade ettiğiniz dayanışma için de teşekkürlerimizi sunarız.

Partimizin son dönemde yürüttüğü siyasi ve seçim mücadelelerinde genel olarak olumsuz güçler birliği içinde YKP'ye verdiğiniz, olumlu sonuçlar getiren desteğinizi takdir ediyoruz.

Haziran parlamento seçimlerinde, seçmen oranını %7.7'e çıkarmış ve 2019 seçimlerine kıyasla 100 bin daha fazla oy toplamış ve gençlik, halk ve işçiler tarafından (15 kişi iken) 21 mücadeleci milletvekili seçilmiştir.

YKP'nin başarısı yerel seçimlerde de önemliydi. Bölgesel seçimlerde YKP'nin desteklediği kişiler yüzde 10'un üzerinde bir oy oranı alırken, ülkenin en büyük semti olan Attika bölgesinde yüzde 14 gibi yüksek bir oran elde edilmiş ve belediye seçimlerinde ülkenin 3. büyük şehri olan Patra'da üçüncü kez olmak üzere, 6 şehirde komünist belediye başkanı seçildi.

Yunan halkının Partimize verdiği güç, hem mücadelelerinin desteklenmesi, hem halklarının genişletilmesi, hem de ihtiyaçlarının karşılanması olduğu kadar, hem mücadelemizin Avrupa'daki diğer halklarla güçlenmesi ve birleşmesi için hem de kapitalist barbarlığa, emperyalist savaşlara, sınıfsal sömürüye ve adaletsizliğe karşı kullanılacaktır.

Önümüzdeki dönemde sermaye güçleri ve onun siyasi temsilcileriyle muhalefet ve çatışmalarının olacağı büyük taleplerinin olduğunu biliyoruz.

Hakim politikaya meydan okuyan ve karşı çıkan akımın güçlenmesi umut verici olmakla birlikte bu, Avrupa'da ve tüm dünyada tekel karşıtı ve antikapitalist mücadeleyi güçlendirmek için ortak çabaya katkı sağlayacaktır.

Sevgili yoldaşlar,

Partimizin bu dönemde onlarca Komünist Partisi ile ortak bir şekilde, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemesi ve aralarında binlerce sivil, kadın, yaşlı, çocukların da olduğu binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan, AB, NATO, ABD'nin desteğiyle gerçekleşen Gazze Şeridindeki Filistin halkının katliamı ve İsrail devletinin askeri saldırısına, yıllarca süren barbar işgaline karşı mücadele etmesi çok önemlidir.

İsrail ve müttefiklerinin Filistin'in haklı mücadelesini sözde antisemitizm ve "terör" olarak karalamaya yönelik çabalarının üstesinden gelmeye çalışan ülkelerimizdeki ve dünyadaki milyonlarca protestocuyla birlikte sesimizi birleştiriyoruz.

Burjuva hükümetlerinin ve devletlerinin yasaklarına ve zulmüne karşı çıkarak, Filistin halkına dayanışmamızı ifade edip, her yere "Filistin'e Özgürlük" mücadeleci mesajını gönderiyorlar.

Filistin halkına yönelik katliamın ve ablukanın artık durdurulmasını talep etmekteyiz.

Yoğun emperyalist rekabet koşullarında bölgedeki tüm halkların ve İsrail halkının acı çekmesine neden olan ve her an genel bir savaş çatışmasına yol açabilecek Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline son verilmelidir.

Netanyahu gerici hükümetinin ve İsrail devletinin tehlikeli politikasıyla çatışan İsrail Komünist Partisi yoldaşlarımız, diğer mücadeleciler ve Filistin topraklarında mücadele eden komünistler ve halklar ile dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Filistin halkının, mültecilerin geri dönmesi ve siyasi mahkumların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması, İsrail'in yanında, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında kendi vatanına, bağımsız bir Filistin devletine sahip olma hakkını savunuyoruz.

ABD, NATO, AB ile kapitalist Rusya arasında, her iki halktan binlerce ölüyle süren Ukrayna'daki emperyalist savaşa karşı partimizin ve diğer KP'lerin ortak mücadelesini YKP, büyük takdirle karşılamaktadır.

Neredeyse iki senedir süren bu savaş, NATO'nun Ukrayna'ya artırdığı desteği ile müdahalesi ve Rus liderliğinin 2022'nin şubat ayında işgal ettiği toprakları genişletmesi ve bunu sürdürmeye yönelik planı nedeniyle, daha da genelleştirilmiş bir savaş tehlikesini arttırmaktadır.

Savaşan iki tarafın öne sürdüğü başka bahaneler olsa da bu savaşın asıl nedeninin, emperyalist zıtlıkların büyümesi ve küresel kapitalist sistemde üstünlük için ABD-Çin arasındaki çatışmayı yoğunlaştıran koşullarda pazarların, zenginlik üreten kaynakların, enerji ve ticaret yollarının kontrolüne yönelik rekabetin artması olduğu gerçeğini gizleyememektedir.

Her durumda, işçi sınıfı ve halkın "korumacılara" ihtiyacı olmamakta ve kendi çıkarlarını savunma, bağımsız mücadelesini geliştirme ve barış içinde, sömürü ve baskı olmadan, kapitalist barbarlığı devirerek, yeni sosyalist bir toplum inşa ederek yaşama gücüne sahiptirler.

YKP, partilerimizin anti-komünizme ve tarihin çarpıtılmasına karşı, Sovyetler Birliği'nde ve diğer sosyalist devletlerde sosyalizmin savunulmasını, geçen yüzyılda sosyalizmi inşa etmeye yönelik ilk tarihsel girişimde, karşı devrime ve kapitalizmi yeniden kurmaya yol açan stratejik hatalar olsa da unutulmayan zaferleri ve halkların yararına olan başarılarını göstermeye çalışan ortak faaliyetini takdir etmektedir.

Komünistlerin mücadelesinin daha etkili ve zafer dolu olması için sonuçlar çıkarmakta ve bunları öğretmeye çalışmaktayız.

Büyük Ekim Sosyalist Devriminin açtığı yolda, kapitalizmin nihai olarak yıkılmasına, işçi iktidarına, üretim araçlarının toplumsallaştırılmasına ve merkezi bilimsel planlamaya giden yolda ilerlemenin gerekliliğini belirtmekteyiz.

Sosyalist devrimin kanunsuzluğunu ortadan kaldıran ve tekellerin, burjuva sınıfların ve devletin mevcut olduğu, yani toplumun, insanın insan tarafından sömürülmesinin korunmasıyla inşa edilebileceği yanılsamasını besleyen sözde "piyasa sosyalizmini " reddetmekteyiz.

 

Yoldaşlar,

NATO, AB'ne karşı mücadelede, sermaye ve iktidarı ile çatışmada, burjuva yönetiminin temel direkleri olan liberal ve sosyal demokrat hükümet ve partilerin halk karşıtı politikasında bir araya geldik.

Tarihsel deneyim ve dünya görüşümüzün kolektif gelişimini inceleyerek, bir Komünist Partinin örgütsel, ideolojik ve politik bağımsızlığını savunmasının, kararlı bir şekilde devrimci yolu takip etmesinin ve sermaye hükümetlerinin her türlü katılım veya desteği reddetmesinin belirleyici olduğunu daha da açık bir şekilde ortaya koyduk.

Avrupa'daki Komünist ve İşçi Partisi partilerinin ve daha geniş bölgenin bölgesel bir işbirliği olan, emperyalist AB'ne karşı cephe alan ve işçi sınıfının, halkın ve Avrupa gençliğinin çıkarlarına, haklarına önemli müdahalelerde bulunan "Avrupa Komünist İnisiyatifinin" on yıllık faaliyetlerinden sonuçlar çıkarmaktayız.

παραβίασαν το συμφωνημένο πλαίσιο δράσης, έκαναν τις δικές τους επιλογές.

"Avrupa Komünist İnisiyatifi" çalışmasını olumlu bulmaktayız. Ancak, karmaşık koşullar altında, Ukrayna'daki emperyalist savaşın çıkması ve ABD-Çin rekabetinin yoğunluğuyla birlikte, bazı partiler buna dayanamamış ve anlaşmaya varılan faaliyetleri ihlal ederek kendi tercihlerini yapmış olduklarını göstermişlerdir.

Ukrayna'daki emperyalist savaşta Rusya devleti ve Rus burjuva sınıfıyla işbirliği yaptılar, Çin'deki kapitalizmi ve "Bir Kuşak Bir Yol" bağlamında taşıyıcı olan Çin tekellerinin dünya çapında yayılmasını desteklediler ve bunlardan bazıları milliyetçi ve yabancı düşmanı görüşler, mülteci ve göçmenler açısından dayanışmanın önüne engeller çıkarmışlardır.

Bu tutum, 9 Eylülde telekonferans yoluyla yapılan toplantıda Sekretarya kararıyla "Avrupa Komünist İnisiyatiflerinin" faaliyetlerinin askıya alınmasına ve faaliyetine son verilmesine neden olmuştur.

 

Yoldaşlar,

Gerekli sonuca varmakta ve ilerlemekteyiz!

Gerekli koordinasyonu daha sağlam temellere dayalı olarak sürdürmek, stratejik öneme sahip kritik konularda net bir duruş sergilemek, ilgili Bildirgeyi, İşlev Yönetmeliğini ve gelecek döneme ilişkin faaliyetleri birlikte şekillendirmek amacıyla bugün "Avrupa Komünist Hareketini" kuruyoruz.

Kuruluş Bildirgesinde belirtildiği gibi:

- Bilimsel sosyalizmin ilkelerini temel almakta ve insanın insan tarafından sömürülmediği, yoksulluğun, sosyal adaletsizliğin ve emperyalist savaşların olmadığı bir toplum vizyonuyla birleşiyoruz.

- Çağımızın kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi olduğunun bilincinde olmakta ve bu temelde liberalizm olduğu kadar sosyal demokrat partilere, tekellerin çıkarlarına hizmet eden hükümetlere karşı mücadele ederek, kapitalizm çerçevesinde burjuva hükümetlerine katılımı ve desteği reddetmekte ve tüm dünyada yüzlerce mücadelecinin uğruna canını verdiği devrimci yola sadık kalmaktayız.

- Partilerimiz, emperyalizmin sadece -genel ve soyut- olarak saldırgan bir politika olmadığını, aynı zamanda tekelci kapitalizm olduğunu, kapitalizmin en gerici döneminde, yani en yüksek aşamasında olduğunu söylemektedir. Bu, özünde, sınıf sömürüsü nedeniyle üretim olanakları ile işçilerin modern ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki büyük uçurumun, durgunluğun, tekeller ile burjuva devletleri arasındaki emperyalist savaşlara yol açan zıtlıkların doğasında olduğunu da belirtmektedir.

- "Avrupa Komünist Hareketine" katılan Partilerimiz halk için tek alternatif çözüm olarak sosyalizm – komünizmin gerekliliğini ve güncelliğini bilmekte ve Ekim Sosyalist Devrimi'nin ve ilk sosyalist SSCB'nin katkısını savunurken, aynı zamanda ekonomi, siyasi yapısı ve Uluslararası Komünist Hareketin stratejisi ile ilgili konularda onun devrilme nedenlerini araştırmaktadır.

- Sosyalizmin ilkeleri, yasaları olduğunu belirtiyoruz. Bunlar: İşçilerin gücü, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama. Bu temelde, sosyalizmin bir "piyasa" ile kapitalist işletmelerin ve mekanizmaların sürdürülmesi, üretim araçlarının, toprağın sahipleri tarafından ücretli emeği devam ettirerek, emek gücünün bir meta olarak ele alınarak ve ücretli emeği sermaye tarafından sömürerek inşa edebileceği düşünceleri reddedilmektedir.

- Partilerimizin işçi sınıfı ve halk ile güçlü bağlar kurma, yeni düşünceler ve sınıf mücadelesinde öncü bir rol kazanarak kapitalizm sistemi ve onun her türlü yöneticisinden kopma çizgisinde hep birlikte hareket etme arzusundayız.

- AB'ni bir sermaye modeli olarak görmekteyiz. AB, tekellerin, sermayenin yoğunlaşmasının ve merkezileşmesinin yararına tedbirleri teşvik etmekte, özelliklerini işçi sınıfının ve halkın çıkarlarına karşı çıkan emperyalist ekonomik, siyasi ve askeri blok olarak güçlendirmekte ve egemenlik haklarını sınırlayarak, silahlanmayı, otoriterliği, devlet baskısını yoğunlaştırmaktadır. Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın emperyalist merkezi olduğunu, halklara karşı saldırgan planları desteklediğini, ABD ve NATO ile aynı safta yer aldığını, militarizmin onun yapısal unsuru olduğunu bilmekteyiz. Yunan halkının büyük bir kesiminin benimsediği bu yönleri Haziran 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde öne çıkararak partimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız.

- Halklar için farklı bir kalkınma yolu olduğunu düşünmekteyiz. İşçilerin mücadeleleri aracılığıyla başka bir Avrupa perspektifi, halkların refahı, toplumsal ilerleme, demokratik haklar, eşit işbirliği, barış ve sosyalizm ortaya çıkmaktadır.

- AB ve NATO'dan ayrılma hakkı da dahil olmak üzere her halkın kendi kalkınma yolunu seçme hakkına inanmakta ve sosyalizmi inşa etmek için kapitalist sömürüye karşı mücadele etmekteyiz.

- Sömürücü sistemin liberal ve sosyal demokrat gibi her türlü burjuva yönetimine karşı sarsılmaz bir mücadele olmadan, işçi hareketi içinde burjuva ideolojisinin bir etkisi olan oportünizme karşı, AB'nin kapitalist, gerici yapılanmasına ve komisyonun tüm halk karşıtı yönelimlerine karşı muhalefet, direniş ve disiplinsizlik olmadan Ulusal Komünist Hareketinin ideolojik, politik ve örgütsel yeniden yapılanması gerçekleşemez.

- Faşizme, ırkçılığa, sermayenin kozmopolitliğine, milliyetçiliğe karşı bir cephemiz bulunmakta ve burjuva ve oportünist siyasi güçlerin, çalışan halk güçlerini burjuva yönetiminde tuzağa düşürmek, ihtiyacı olduğunda kullanmak için faşizmi doğuran ve besleyen kapitalist sistemden koparmak için kullandığı sözde "anti-faşizmi" ve çeşitli "anti-faşist cepheleri" reddetmekteyiz.

- İşçi sendikası hareketinin, diğer halk hareketlerinin, tekellere ve kapitalizme, AB- NATO'ya karşı mücadele doğrultusunda yeniden inşası ve güçlendirilmesi yoluyla, modern işçi- halk ihtiyaçlarının karşılanması için tüm gücümüzü veriyoruz.

- "Avrupa Komünist Hareketi" çerçevesinde ve onun çizgisinin bir parçası olan komünist ve işçi partilerinin ikili ilişkileri aracılığıyla, gelişmekle olan mücadeleleri daha etkili hale getirmek ve partilerimizin işçi-halk güçleriyle bağlarını arttırmak amacıyla işçi sendikası hareketinde, diğer halk hareketlerinde, kadınların eşitliği ve kurtuluşu için faaliyetlerden elde edilen deneyimlerin paylaşılması güçlendirilecek.

- "Avrupa Komünist Hareketinin" işçi sınıfının sorunları, anti-komünizm sorunları, uluslararası dayanışma, emperyalist savaşlara ve müdahalelere karşı Avrupa'daki diğer komünist ve işçi partileriyle ortak faaliyetler yapma gerekliliğini vurgulamaktayız. Temel ideolojik- siyasi kutuplarda ortak bildirinin bulunduğu tüm kıtalardaki Komünist ve işçi partileriyle ilişkileri güçlendirmeye çalışacaktır.

-
ORTAK MÜCADELE ÇABAMIZDA BAŞARILAR!