Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

BasınBülteni

Avrupa Komünist Hareketinin Kuruluşu hakkında

Avrupa komünist ve işçi partilerinin yeni bölgesel işbirliği biçiminin kuruluş toplantısı Avrupa Komünist Hareketi(AKH) adı altında 18/11/2023’de YKP’nin davetiyle Atina’da düzenlendi.

Kuruluş toplantısında özellikle, Avusturya İşçi Partisi, Fransız Komünist Devrimci Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, İsviçre Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, İspanya İşçi Komünist Partisi, İtalya Komünist Cephesi, Hollanda Yeni Komünist Partisi, Ukrayna Komünist Birliği, İsveç Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Finlandiya Komünist İşçi Partisi olmak üzere 12 Avrupa partisinden delegasyonlar katıldı.

Kuruluş toplantısı süresince aşağıda sunduğumuz AKH’nin Kuruluş Bildirgesi tartışılıp onaylanırken, AKH’nin gelecek döneme ilişkin ilk faaliyet planı üzerinde de anlaşmaya varıldı.

Kuruluş toplantısının arifesinde partilerin temsilcileri Politeknik ayaklanmasının 50.yıldönümü nedeniyle düzenlenen büyük anti-emperyalist gösteri yürüyüşüne de katıldılar.

“AVRUPAKOMÜNİST HAREKETİNİN” kuruluş bildirisi

AB üyesi ülkelerin, ilgili devletlerin ve diğer Avrupa ülkelerinin aşağıdaki Komünist ve İşçi partileri:

 

Bilimsel sosyalizmin ilkelerini desteklemekte ve insanın insan tarafından sömürülmediği, yoksulluğun, sosyal adaletsizliğin ve emperyalist savaşların olmadığı bir toplum vizyonuyla birleşiyoruz.

Sermayenin AB’ne katılımı biramaç olarakgördüğünü düşünmekteyiz. AB, tekeller,  sermayenin birikmesi ve  merkezileşmesi lehine önlemler almasının yanı sıra, işçi sınıfının ve halkın çıkarlarının tam tersine emperyalist ekonomi, politik ve askeri blok özelliklerini  güçlendirmekte ve egemenlik haklarını sınırlayarak, silahlanmayı, otoriterliği, devlet baskısını arttırmaktadır.

Avrupa Birliğinin Avrupa emperyalist merkezi olduğunu, halka karşı saldırgan planları destekleyip, ABD ve NATO ile aynı safta yer aldığını, militarizmin onun yapısal unsuru olduğunu bilmekteyiz. Avrupa Parlamentosu’nda sürekli ortaya çıkan skandallar, AB’nin tekeller ve lobilerden oluşan bir birlik ve yolsuzluğun üretildiği bir alan olduğunu doğrulamaktadır.

Halk için başka bir kalkınma yolu olduğunu bilmekteyiz. İşçilerin mücadeleleri aracılığıyla başka bir Avrupa perspektifi, halkların refahı, toplumsal ilerleme, demokratik haklar, eşit işbirliği, barış, sosyalizm ortaya çıkmaktadır.

Her halkın NATO ve AB’nden ayrılma hakkı da dahil olmak üzere her halkın kendi kalkınma yolunu seçme hakkı olduğuna inanmakta ve sosyalist inşa için kapitalist sömürüye karşı mücadele etmekteyiz.

Sözde Avrupa sol partilerinin de içinde olduğu sözde Avrupa partilerinin üyeleri değiliz.

Partilerimizin birçoğu geçtiğimiz dönemde “Avrupa Komünist İnisiyatiflerine” katılmış ve onun şekillendirdiği düşüncelere ve sermaye ve sömürücü sistemle çatışan işçi sınıfı ve halkın çıkarları için faaliyete geçmesine katkı sağlamıştır.

AKİ, Avrupa komünist hareketinin mücadelesinde olumlu bir rol oynamış ancak gelişmeler, ideolojik siyasi çerçevenin zenginleştirilmesi ve mücadelenin daha sağlam temeller üzerinde örgütlenmesi için ileri bir adım atılmasını gerektirmektedir.

Bu doğrultuda, AKİ’nin yerine “Avrupa Komünist Hareketi” oluşturuldu.

AB üyesi veya ona bağlı ülkelerden ve bu Bildirgeyi ve koşulları kabul eden diğer Avrupa ülkelerinden her komünist ve işçi sınıfı “Avrupa Komünist Hareketine” katılabilir.

Bu “HAREKETİN” hedefi AB başta olmak üzere Avrupa sorunlarına, kendi çerçevesinde hazırlanan ve işçilerin yaşamları üzerinde etkisi olan politikanın araştırılmasına ve incelenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra partilerin ortak düşüncelerinin belirlenmesine ve mücadelenin birlik içinde olmasına diğer faaliyetlerinin ve dayanışmanın geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Partilerimizin isteği, işçi sınıfıyla ve halk ile güçlü bağlar kurmak, sınıf mücadelesinde yeni düşünceler ve öncü bir konum kazanmak ve her türlü yöneticiyle, kapitalizm sistemiyle ve tüm dünyayla bağları koparma çizgisinde birlikte hareket edebilmektir.

Bu dönemin kapitalizmden sosyalizme devrimci bir geçiş dönemi olduğu bilincindeyiz ve bu temelde burjuva hükümetlerine katılımı ve desteği reddetmekte ve hem tekellerin çıkarlarına hizmet eden her türlü burjuva hükümetine, sosyal demokrat partilerine hem de liberal partilere karşı mücadele etmekteyiz.

Partilerimiz, emperyalizmin sadece saldırgan bir siyaset değil, aynı zamanda tekel kapitalizm, kapitalizmin en gerici döneminde, en yüksek aşamasında olduğunu bilmektedir. Bu, özünde, sınıf sömürüsü nedeniyle üretim olanakları ile işçilerin modern ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki büyük uçurumun, durgunluğun, tekeller ile burjuva devletler arasındaki emperyalist savaşlara yol açan zıtlıkların  doğasında olduğunu göstermektedir.

Jeopolitik avantajlara sahip olmak için, Ukrayna’nın pazarlarının, hammaddelerini ve ulaşım ağlarını kontrol etmek için, 2022’de Ukrayna’da patlak veren emperyalist müdahale ve savaşların, Ukrayna topraklarında kapitalist Rusya ile AB, NATO, ABD planlarının ve çıkarlarının çatıştığı emperyalist rekabetlerin bir sonucu olduğuna inanmaktayız.

Emperyalist savaşa ve ülkelerimizin bu savaşa katılmasına, savaşın büyümesi tehlikesinin olması durumuna, dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle de dünya kapitalist sistemde üstünlük konusunda ABD ile Çin arasındaki güçlü çatışmanın kendini göstermesiyle Güneydoğu Asya bölgesinde yeni emperyalist çatışmaların yürütülmesine karşı çıkmaktayız.

NATO, AB ve her türlü emperyalist ittifaka karşı mücadele etmekte ve kapitalist devletlerin her türlü bölünme ve birleşme sürecine sınıfsal açılardan karşı çıkmaktayız. Ülkelerimizin böylesi halk karşıtı birleşimlere katılmasına karşıyız ve işçilerin “yabancı bayrak” adı altında sıkışıp kalmamaları, sömürücülerle ve onların uluslararasıbirleşimlerle çatışarak kendi çıkarlarını savunmaları için çabalarımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Liberal ya da sosyal demokrat sömürücü sistemin her türlü burjuva yönetimine, işçi hareketi içinde burjuva ideolojisinin bir sonucu olan oportünizme karşı bir mücadele olmadan Uluslararası Komünist Hareketin ideolojik, siyasi ve örgütsel yeniden katılımının gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmekteyiz.  “Neoliberalizme” tek taraflı atıf yapılması, kafa karışıklığına neden olmakta ve kapitalizme ve bu sömürücü sistemi yöneten burjuva siyasal sisteme karşı mücadelenin gerekliliğini gölgelemektedir.

Faşizme, ırkçılığa, sermayenin kozmopolizmine, milliyetçiliğe karşı bir cephe oluşturduk ve burjuva ve oportünist siyasi güçlerin, çalışan halk güçlerinin burjuva yönetimine hapsetmek içinve ihtiyacı olduğunda faşizmi kullanan ve doğuran kapitalist sistemden ayırmak için kullandığı  “antifaşist” ve çeşitli “antifaşist cepheleri”  reddetmekteyiz. 

Tüm gücümüzü, işçi sendika hareketinin ve diğer halk hareketlerinin tekellere ve kapitalizme karşı mücadele doğrultusunda yeniden inşası ve güçlendirilmesi yoluyla, modern emekçi halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına veriyoruz.

İşçilerin sağlığını ve hayatını tehdit eden aşırı hava olaylarını etkileyen ve tehlikeli kirliliğe, iklim değişikliğine yol açan gezegenin ve kaynaklarının kapitalist sömürülmesine karşıyız. Sorunun özünü ortaya çıkarmak ve  güçlü bir şekilde savunulan “yeşil kapitalizm” yanılsamasını etkisiz hale getirmek için bu sömürüye karşı inisiyatifleri  elimize alacağız ve bunun yerine, bundan sonraki süreçte gezegeni korumak ve yeni nesiller için bilime dayalı önlemlere öncelik veren sosyalist bir dünya için mücadele edeceğiz”.

“Avrupa Komünist Hareketine” katılan partiler, halklar için tek alternatif olarak sosyalizm-komünizmin önemini ve gerekliliğini tanımak ve Ekim Sosyalist Devrimi’nin ve ilk sosyalist devlet olan SSCB’nin katkısını savunmak, aynı zamanda onun devrilmesinin nedenlerini incelemek, Uluslararası Komünist Hareketin stratejisinin ekonomisi ve siyasi yapısıdır.

Sosyalizmin ilkeleri ve yasaları olduğunu belirtiyoruz: İşçi iktidarı, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama. Bu temelde, sosyalizmin bir “piyasa” ile, kapitalist işletmelerin ve mekanizmaların sürdürülmesiyle, ücretli emeğin araçlarının, toprağın sahipleri tarafından sürdürülmesiyle, emek gücünün bir meta olarak ele alınmasıyla inşa edilebileceği yönündeki düşünceleri reddetmekteyiz.

“Avrupa Komünist Hareketi”, uluslararası gelişmelerı inceleyecek ve işçi sınıfının ve halkın, geçimini sağlayan çiftçilerin ve meslek sahiplerinin, kadınların, gençlerin ve çalışan halkın bir parçası olan genç ve kadınların karşılaştığı tüm sorunlara müdahale edecektir.  Bu çerçevede partiler, din, renk, cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıkmaktadır.

 

Alınacak olan inisiyatifler:

- Anti-komünizme karşı, zulüm rejiminde ve Komünist ideolojisinin ve komünist sembollerinin yasaklanmasında mücadele eden  Komünist ve işçi partilerine destek için, tüm halklara karşı uluslararası dayanışmasını ifade edecek ve sendikacılık ve siyasi faaliyetleri nedeniyle zulme uğrayan komünistlerin yanında yer alacak ve ABD ve AB’nin emperyalist planlarına ve ablukaya karşı Küba ve Küba halkı ile dayanışmasını güçlendirecek ve ablukayı ve Küba’nın içişlerine her türlü müdahaleyi sona erdirecektir.

- Faşizm ve  onu doğuran sebeplere karşı, emperyalist savaşların yerlerinden ettiği mülteci ve göçmenler tarafından ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına ve kapitalist sistemin yol açtığı yoksulluğa karşı mücadele edecektir.

“Avrupa Komünist Hareketi” mücadelesini güçlendirecek:

- ABD’nin, NATO’nun, AB’nin ve diğer tüm emperyalist ittifakın planlarına karşıhalka karşı sermayenin araçları olan “yeni NATO stratejik algılayışı”, AB Güvenlik ve Savunma Politikası, “Yeşil Enerji” stratejisi ve  “Kalkınma Fonuna” karşı, 

- Emperyalist savaşa ve ülkelerimizin plan ve örgütlerden çıkmasına karşı mücadele etmeliyiz. Halklar için çözüm, sivil güçlerin yaydığı, “daha iyi güvenlik”, “topraklarında savaş planlaması ve saldırı silah sistemleri olmayan” bir NATO veya “barışçıl bir AB”veya “barışçıl, iki kutuplu bir dünya”olabileceği yönündeki yanılsamalarda bulunmamaktadır. Çözüm,  emperyalist savaşa ve onu doğuran kapitalist sisteme karşı, emperyalist birlikler ile bağları koparmak için sınıf çatışmasını güçlendirmektir.

20.yüzyılda inşa edilen sosyalizmi kapitalizmin yeniden kurulmasının ve karşı devrimin nedenlerini araştırarak işçi mücadelesinin tarihsel duraksamalarını, komünist hareketin, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin savunulması ve desteklenmesini, Sosyalist Birliği’nin başarıları ve kazandıklarınıvurgulamaya devam edeceğiz.

AKH çerçevesinde ve kendi çizgisinde yer alan komünist ve işçi partilerinin ikili ilişkileri aracılığıyla, gelişmekte olan mücadelelerin daha etkin hale getirilmesi ve Partilerimizin işçi-haşk güçleriyle bağlarının arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla işçi sendikası hareketindeki, diğer halk hareketlerindeki, eşitlik ve kadınların kurtuluşu  hareketindeki faaliyetlerden karşılıklı deneyim kazanımıgüçlendirilecektir.

“Avrupa Komünist Hareketi”,Avrupa’nındiğerkomünistveişçipartileriyle, antikomünizmkonuları, işçi-halk sorunları, uluslararası dayanışma, emperyalist savaşlara ve müdahalelere karşı ortak faaliyet arzulamaktadır. Temel ideolojik- siyasi kutuplarda ortak bildirinin bulunduğu tüm kıtalardaki komünist ve işçi partileriyle ilişkileri güçlendirmeye çalışacaktır.